Wat is ADR transport?

wat is ADR transport

Wanneer je het hebt over het vervoer van gevaarlijke stoffen over land, dan praat je over ADR. De Franse afkorting staat voor ‘Accord Européen relatief au transport international de merchandises Dangereuses par Route’. Dit beslaat het verdrag van vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Sinds 2021 is de naam ADR officieel vertaald naar het Engels ‘Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road’. Deze regels worden dan ook op Europees niveau gehandhaafd. Hieronder lees je meer over wanneer transport wordt aangezien aan ADR gekenmerkt en wat het verschil is tussen normaal en ADR transport. Klik op de volgende link voor ADR transport Denemarken.

Kenmerken ADR

Het ADR valt onder het Nederlandse reglement voor het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). Regels over dit transport zijn wettelijk vastgelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS). Onder het ADR vallen gevaarlijke stoffen die op speciale, veilige wijze vervoerd moeten worden. Deze stoffen hebben verschillende ADR-gevarenklassen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ontplofbare of brandbare (vloei)stoffen, oxiderende stoffen, giftige stoffen, radioactieve stoffen of bijtende stoffen en overige stoffen die een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu. Deze stoffen zijn ook geclassificeerd aan de hand van risico’s, bepaalde stoffen worden geclassificeerd als ‘normaal’, terwijl anderen zeer risicovol kunnen zijn. Doelbewust misbruik van dit soort stoffen brengt gevaren met zich mee, bijvoorbeeld zoals bij een terroristische aanslag.

ADR Transport

Bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen komen een aantal extra handelingen kijken. Chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat. Voorschriften zoals documentatie met de juiste classificatiecodes, belading, het voertuig zelf, maar ook handelingen voor onderweg wat te doen bij brand of bijzondere routes zoals tunnels moet in acht genomen worden. Het transport moet voorzien zijn van ADR borden, dat verwijst naar de stoffen die vervoerd worden. Er zijn bepaalde verkeersborden speciaal voor de bewegwijzering van ADR transport. Sommige borden zijn een verbod om in te rijden met gevaarlijke of verontreinigende stoffen, zoals bij bepaalde tunnels, anderen geven juist aan waar het toegestaan is om te rijden met ADR gekenmerkte stoffen. Het is bij het transporteren van ADR geclassificeerde stoffen verplicht om een gevarenkaart met schriftelijke instructies aan boord te hebben. Daarnaast zijn bestuurders verplicht om te beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, die ze in geval van nood aan kunnen trekken.